سیمای رشد > صفحه نخست
دوشنبه, 08 آذر,1400

تکنولوژی های آموزشی سیمای رشد

انستیتو گسترش تکنولوژی های آموزشی سیمای رشد فعال در حوزه تکنولوژی های آموزشی می باشد که بخشی از آنها شامل فعالیت در زمینه تکنولوژی های آموزشی و مدیریت آموزشگاه ها و مدارس و هوشمند سازی و هوش مصنوعی در آموزش و همچنین حوزه انتشارات سیمای رشد می باشد